Börslabbets Användarvillkor

Dessa villkor gäller mellan Investerarfysikern AB, org. nr 559098-5379 och användarna av Börslabbets webbtjänst (”www.borslabbet.se”)(”webbplatsen”) med tillhörande tjänster (”Tjänsterna”). Genom att teckna ett medlemskap accepterar du dessa villkor.

1. Registrering av Medlemskap

För att bli Medlem så krävs det registrering av e-postadress och lösenord. Genom registrering godkänner Medlemmen att den är fysisk- eller juridisk person och att Medlemmen är över 18 år. Det är inte tillåtet för flera personer att dela på ett medlemskap. För att få tillgång till alla Börslabbets tjänster krävs betalning (Se ”3. Betalning”).

2. Inloggningsuppgifter och lösenord

Varje Medlem som registreras sig på webbplatsen blir medlem. Varje Medlem skapar eget användarnamn och lösenord och dessa uppgifter är personligt för varje enskild Medlem. Det är inte tillåtet att inloggningsuppgifter och lösenord delas till andra personer. Avtalsbrott mot detta villkor genererar omedelbart uppsägelse av medlemskapet.

3. Betalning, uppsägning och återbetalning

3.1 Betalningsalternativ för medlemskap

På Börslabbet finns det fyra olika tidsperioder av medlemskap användaren kan välja. Dessa är 1-månaders prenumeration, 3-månaders prenumeration, 6-månaders prenumeration eller 12-månaders prenumeration med olika prissättning. Investerarfysikern AB kommer att löpande debitera för prenumerationen fram tills det avslutas. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före förnyelsedatumet godkänner du att prenumerationsavgiften för nästa period debiteras från din betalningsmetod (Se ”Avslutande” nedan). Du hittar information om ditt medlemskap och prenumeration på vår webbplats om du klickar på länken Mitt Konto. Användaren måste avsluta ett prenumeration innan användaren kan välja ett annat betalningsalternativ.

3.2 Betalning av prenumeration

När du registrerar ett nytt kontokort så kommer Investerarfysikern AB direkt debitera dig för den första tidsperioden. Din prenumerationsavgift kommer därefter att debiteras från din Betalningsmetod samma datum som ditt prenumerations slutdatum. Besök vår webbplats gå in på sidan Mitt Konto om du vill se information om din prenumeration och sista dagen för din nuvarande betalningsperiod. Betalning hanteras antingen via Stripe eller PayPal, beroende på den betalningsmetod användaren har valt. Inga kortuppgifter sparas av Investerarfysikern AB utan hanteras till fullo genom Stripe och PayPal. Tjänsten aktiveras direkt efter betalningen är Investerarfysikern AB tillhanda. Notera att både Stripe och PayPal kan registrera era uppgifter för förmedla och förbättra sina tjänster. Läs mer hos respektive Stripe (https://stripe.com/privacy) och PayPals (https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full) sidor om ”Privacy”.

3.3 Betalningsmetoder för prenumeration

Du kan ändra Betalningsmetod genom att besöka vår webbplats och klicka på länken Mitt Konto. Om en betalning inte kan dras på grund av att Betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller annat, och du inte ändrar din Betalningsmetod eller avslutar ditt konto, kan vi avbryta tillgången till tjänsten tills vi har mottagit en giltig Betalningsmetod. För vissa betalningsmetoder kan utfärdaren av din Betalningsmetod debitera dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter. Kontrollera med leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

3.4 Avslutande av prenumeration

Du kan avsluta ditt prenumeration när som helst. Du kommer att ha fortsatt tillgång till medlemskapet till slutet av din faktureringsperiod. Gå till sidan Mitt Konto och följ instruktionerna för att avsluta prenumeration. Om du avslutar din prenumeration avslutas ditt medlemskap automatiskt vid slutet av din aktuella faktureringsperiod. Information om slutdatum finns på Mitt Konto.

3.8 Återbetalning

Återbetalning kan ske i samband med ångerrätt 14 dagar efter köp eller sådan omfattning att Tjänsten får anses inte ha levererats till Medlemmen har Medlemmen rätt att återfå erlagda avgifter.

3.9 Prisändringar och prenumerationsändringar

Det händer att vi förändrar våra prenumerationer och ändrar priset på vår tjänst. Alla prisändringar eller förändringar i våra prenumerationer kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta via e-post.

4. Informationsleverans

Tjänsten består av information som levereras enbart via webbplatsen.

5. Immateriella rättigheter

All finansiell information och samtliga immateriella rättigheter, varumärke, grafik, upplägg som förekommer på webbplatsen tillhör Investerarfysikern AB. Besökare eller Medlemmar har inte rätt att kopiera, ladda ner, publicera, visa, förändra eller sprida innehållet på webbplatsen. Avtalsbrott mot detta villkor genererar omedelbart uppsägelse av medlemskapet.

6. Personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)

När du blir medlem på sidan ger du Investerarfysikern AB tillgång till dina personuppgifter. Investerarfysikern AB kommer inte att lämna ut personuppgifterna till någon utomstående och uppgifterna används endast för att ta betalt och för att skicka ut erbjudanden rörande våra egna tjänster. Läs mer om personuppgiftslagen hos Datainspektionen.

7. Risker med finansiella instrument

Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk och det finns inga garantier för att kapital som investeras i aktier och fonder går med vinst eller i värsta fall få tillbaka vid en försäljning. Besökarna och Medlemmarna svarar själv för risken och måste därför skaffa sig kännedom om de villkor som gäller för handel med sådana instrument och om instrumentens egenskaper. Att placering eller andra positioner i finansiella instrument så som aktier sker på besökarnas och Medlemmarnas egen risk. Investerarfysikern AB kan inte på något sätt ansvara för de investeringsbeslut som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Investerarfysikern AB levererar enbart finansiell information och tekniska lösningar via webbplatsen till besökare och Medlemmar som ska underlätta för att göra ett eget urval av aktier. Investerarfysikern AB tillhandahåller varken rådgivning eller köp- och sälj rekommendation för enskilda aktier, börsen allmänt eller andra finansiella instrument. Tjänsten är baserad på objektiv fakta och innehåller inga antaganden eller prognoser. Varje enskild besökare, eller Medlem gör sina egna antaganden och värderingar och därför kan vi inte i Investerarfysikern AB ansvara för de investeringsbeslut och dess konsekvens som den finansiella informationen som webbplatsen kan ge upphov till.

8.2 Investarfysikern AB står ej under Finansinspektionens tillsyn. Materialet på webbplatsen utgör inte tillhandahållande av individuell personlig investeringsrådgivning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”) eller lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Materialet på webbplatsen skall inte i något fall uppfattas som individuella personliga investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM. All information på webbplatsen är av generell karaktär och det är av stor vikt att besökare och Medlemmar gör en egen analys.

8.3 Historisk och senaste informationen och nyckeltalen på webbplatsen kan variera kraftigt beroende på vilken datum beräkningarna valda för aktiekursen, valutakurser som förändras dagligen. Denna förändring måste besökare och medlem ta hänsyn till för de informationer och nyckeltal påverkas.

8.4 Finansiella värden och nyckeltal kan beräknas på flera sätt. Stor del av finansiella informationen och nyckeltal på webbplatsen påverkas direkt av vilka beräkningsmetoder vi just vald för den enskilda värden, nyckeltalet eller metoden. Därför är det inte helt korrekt att jämföra finansiell information och nyckeltal från webbplatsen med andra finansiella källor som kan ha andra beräkningsmetoder. Detta problem måste besökare och medlemmar ta hänsyn till och är inget som Investerarfysikern AB ansvarar för.

8.5 Investerarfysikern AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad och därför hämtar Investerarfysikern AB sin grundläggande information som finns på webbplatsen från sina underleverantörer. Investerarfysikern AB kan inte ansvara för de fel som uppkommer deras data.

8.6 Investerarfysikern AB erbjuder historisk finansiell information och nyckeltal för besökare och Medlemmar på webbplatsen. Det är viktigt att komma ihåg att finansiell historik och nyckeltal är en del av den totala analysen för att värdera finansiella instrument som aktier men bör inte användas som enskild enda grund för beslut i viktiga frågor. Tidigare avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Tester som redovisas på webbplatsen är också utförd utan investerade pengar och den verkliga avkastningen skiljer sig åt den testade.

8.7 Investerarfysikern AB kan inte ansvara för tekniska fel som orsakas av tredje part i SMS, Bankkort och Internetbank.

8.8 Materialet som finns på webbplatsen riktar sig inte till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

8.9 Alla generella investeringsrekommendationer baseras på publikt tillgänglig information. Observera att det kan förekomma att Investerarfysikern AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, i de bolag/finansiella instrument som nämns på webbplatsen.

9. Force Majeure

Investerarfysikern AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal gällande historiska finansiell information och nyckeltal när följande händelser är orsak till att Investerarfysikern AB ej kan hålla det ingångna avtalet: händelser som krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför Investerarfysikern AB kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses.

10. Ändring av villkoren

Investerarfysikern AB kan från tid till annan göra ändringar i dessa villkor eller tjänsterna. Vänligen besök denna information och kontrollera villkoren med jämna mellanrum. Om du efter att ändringarna trätt i kraft fortsätter använda tjänsten innebär det att du godkänner ändringen. Utformningen av själva tjänsten på webbplatsen kan ändras utan särskilt medgivande eller meddelande till dig eller andra medlemmar.

11. Tvist

Tvist med anledning av avtalet mellan Medlem och Investerarfysikern AB ska avgöras enligt svensk lag i allmän domstol. I tillämpliga fall, enligt vad som gäller enligt Allmänna Reklamationsnämndens regler, har Medlem möjlighet att i första hand vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få tvisten prövad.